Back to Schedule
Donate

บทคัดย่อจากข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ

“การคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาดูเหมือนจะทำได้ยาก” ผู้มาเยือนกล่าว ปรมหังสา โยคานันทะตอบว่า:

“โลกเห็นด้วยกับท่าน แต่โลกเป็นสถานที่สุขสงบหรือเปล่า? ความสุขแท้จริงห่างหายจากคนที่ทอดทิ้งพระเจ้า เพราะพระองค์คือความปีตินั่นเอง เมื่ออยู่ในโลกผู้ภักดีต่อพระองค์อยู่อย่างศานติกับสวรรค์ภายใน แต่ผู้ลืมพระองค์อยู่ในนรกแห่งความไม่แน่นอน และบนความผิดหวังที่ตนสร้างขึ้นทุกวัน การ ‘เป็นเพื่อน’ กับพระเจ้าทำได้จริง!”

flower

ปลูกฝังความคุ้นเคยกับพระองค์ เป็นไปได้ที่จะรู้จักพระเจ้าเหมือนกับที่ท่านรู้จักเพื่อนรักที่สุดของท่าน นี่คือความจริง

flower

แรกสุดท่านต้องมีแนวคิดที่ถูกต้องเกี่ยวกับพระเจ้า—แนวคิดอันแน่ชัดที่ท่านสามารถสร้างความสัมพันธ์กับพระองค์—จากนั้นท่านต้องปฏิบัติสมาธิและสวดอธิษฐานจนแนวคิดนั้นกลายเป็นการรับรู้ที่แท้จริง แล้วท่านจะรู้จักพระองค์ ถ้าท่านพยายามต่อไป พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา

flower

มีผู้คนที่สร้างรูปลักษณ์พระผู้สร้างที่ทดสอบมนุษย์ด้วยควันแห่งโมหะและไฟแห่งการลงทัณฑ์ ตัดสินการกระทำของมนุษย์อย่างไร้จิตใจ ซึ่งสิ่งนี้บิดเบือนแนวคิดที่แท้จริงเกี่ยวกับพระเจ้า ว่าพระบิดาบนสวรรค์ผู้ทรงมีความรักความกรุณา ให้กลายเป็นเผด็จการที่เข้มงวด อาฆาตแค้นอย่างไม่ลดหย่อนผ่อนผัน แต่ผู้ภักดีที่สื่อสารกับพระเจ้ารู้ว่า การคิดถึงพระองค์ในแง่อื่นที่ไม่ใช่พระองค์ผู้ทรงกรุณา เปี่ยมล้นด้วยความรักและความดีนั้น เป็นความโง่โดยแท้

flower

พระเจ้าคือปีติสุขนิรันดร์ พระองค์คือความรัก ปัญญา และความเบิกบาน ทรงเป็นทั้งบุคคลและไร้บุคคล สำแดงพระองค์วิธีใดก็ได้ตามที่ทรงโปรด พระองค์ทรงสำแดงต่อนักบุญแต่ละท่านในรูปที่ท่านรัก: ชาวคริสต์เห็นพระคริสต์ ชาวฮินดูเห็นพระกฤษณะหรือพระแม่ เป็นต้น ผู้ภักดีที่บูชาพระเจ้าแบบไร้บุคคล จิตสำนึกของเขาจะเห็นพระองค์เป็นแสงไพศาล หรือเสียงโอมอัศจรรย์ ปฐมเสียงหรือพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ประสบการณ์สูงสุดที่มนุษย์จะมีได้ คือ ความรู้สึกปีติยิ่ง ซึ่งเป็นทิพยภาวะแห่งความรัก ปัญญา และอมตภาพ บรรจุไว้อย่างสมบูรณ์

flower

แต่ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงธรรมชาติของพระเจ้าด้วยถ้อยคำให้ท่านเข้าใจได้อย่างไร? พระองค์ทรงพ้นการพรรณนาไม่อาจเปรียบเทียบได้ ท่านจะรู้แก่นสาระสำคัญของพระองค์ได้ในสมาธิลึกเท่านั้น

คำย้ำเตือน

“โปรดอวยพระพร ให้ข้าพเจ้าพบพระองค์ในวิหารแห่งความคิดและกิจกรรมทั้งปวง เมื่อพบพระองค์ในตน ข้าพเจ้าจะพบพระองค์ภายนอกตน ในทุกผู้คนและทุกสถานการณ์”

— ปรมหังสา โยคานันทะ, อภิปรัชญาสมาธิ