Back to Schedule
Donate

  ภาพรวม

  เราปลื้มปีติและขอบคุณอย่างยิ่งต่อผู้มีเมตตาห่วงใยจำนวนมาก ที่ให้การช่วยเหลืองานด้านธรรมะและมนุษยธรรมของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

  กิจกรรมการงานของเราทั้งหมด มีเป้าหมายเดียว คือแบ่งปันจิต-วิญญาณในคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ การสนับสนุนของท่านคือหัวใจหลักที่จะช่วยให้เราสืบสานและยกระดับงานคำสอนของท่านปรมหังสาจีได้ การบริจาคของท่านยังช่วยให้เราสมารถให้บริการหลายๆ ด้านโดยไม่คิดเงินต่อสมาชิกของเราและต่อสาธารณชนได้อีกด้วย

  ความช่วยเหลือของท่าน—ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคจำนวนมากหรือน้อย รวมทั้งการสวดอธิษฐานและเจตนาดีของท่าน เรายินดีน้อมรับทั้งหมด—สิ่งเหล่านี้ช่วยให้เรารับใช้มวลมนุษย์ที่แสวงหาสัจธรรมในหลายๆ ด้าน ซึ่งรวมทั้ง:

  ทำให้งานประพันธ์และคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ อยู่ในอัตราที่เข้าถึงได้ง่าย และมีให้กับผู้ที่สนใจได้ทุกคน

  ให้คำแนะนำและคำปรึกษาตามคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ต่อสมาชิกของเอสอาร์เอฟและกัลยาณมิตรทั่วโลก

  ให้การดูแลบำรุงรักษาอาศรมและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งท่านคุรุของเราเคยพำนักและทำสมาธิ เพื่อให้สมาชิกและสาธารณชนได้มารับพรและแรงบันดาลใจในการแสวงบุญตามสถานที่เหล่านี้

  ในการส่งนักบวชไปเยี่ยมตามศูนย์และกลุ่มปฏิบัติสมาธิต่างๆ ทั่วโลก—ให้คำปรึกษา และให้การอบรมในชั้นเรียน และนำปฏิบัติในการโปรแกรมเข้าเงียบ เพื่อช่วยให้สมาชิกได้รับการปฏิบัติอันลึกล้ำ ในกริยาโยคะ และ พื้นฐานในการใช้ชีวิตตามวิถีธรรม

  การบริจาคของท่านยังเป็นส่วนสำคัญในการใช้จ่ายทั่วไปรายวันต่อชุมชนของท่านคุรุ ซึ่งรวมทั้ง ค่าน้ำ- ค่าไฟฟ้า สำหรับศูนย์แม่, สำนักพิมพ์ของเราที่อยู่ใกล้ๆ กัน, อาคารสวัสดิการสมาชิก, โกดังกระจายสิ่งพิมพ์: คำน้ำมันยานพาหนะและบำรุงรักษา: เรือนพักในอาศรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นในการเป็นอยู่ของนักบวช แห่งสำนัก เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ: และเงินเดือนสำหรับพนักงานผู้อุทิศตนให้แก่การทำงานอันสำคัญต่อองค์กร

  บริจาค: การให้อันศักดิ์สิทธิ์

  วิธีการบริจาค

  มีหลายทางเลือกให้ท่านพิจารณาหากท่านสนในในการบริจาคต่อเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ เรามีการบริจาคเสนอให้ท่านหลานรูปแบบ เพื่อสะดวกต่องบการเงินของท่าน และ ในด้านภาษี ขณะเดียวกันก็เป็นประโยชน์ต่อเอสอาร์เอฟ ดังต่อไปนี้:

  การมอบหนเดียว

  การบริจาคหนเดียวเป็นเงิน หรือสิ่งของ หรือทรัพย์สิน เช่น หุ้น พันธบัตร หรืออสังหาริมทรัพย์เป็นต้น

  การบริจาคเป็นเงิน

  เงินบริจาคเป็นการบริจาคที่นิยมที่สุด การบริจาคสามารถนำไปหักภาษีเงินได้ของท่านได้สูงถึง 50% ของยอดเงินสุทธิรายปีในปีบริจาคของท่าน หรือนำไปเฉลี่ยหักได้รวม 5 ปี (ประเทศไทยไม่สามารถหักได้)

  การบริจาคสามารถทำได้ผ่านทาง จดหมาย โทรสาร โทรศัพท์ หรือ ทางออนไลน์:

  Self-Realization Fellowship
  3880 San Rafael Avenue
  Los Angeles, CA 90065

  Tel: (818) 549-5151 (Mon–Fri, 9 a.m.–4:30 p.m.)

  Fax: U.S.A./Canada: 800-801-1952

  การให้ประจำอัตโนมัติ

  บริจาคบางท่านประสงค์จะบริจาคเป็นประจำรายเดือน เรามีหนทางบริจาคสองแบบดังนี้:

  • บัตรเดบิต/บัตรเครดิต: ดำเนินการบริจาครายเดือนตัดบัตรผ่านทาง ออนไลน์
  • บริจาคตัดเงินโดยตรงจากบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีออมทรัพย์


   ดาวน์โหลดและยื่น แบบฟอร์มในการตัดบัญชี