Kriya Yoga Path > Overview

คำนำ

ศึกษาวิถีกริยาโยคสมาธิ อันจะนำไปสู่การหยั่งรู้พระเจ้าภายในตน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Kriya Yoga Path Meditation Techniques Homa Cropped

ประวัติศาสตร์

เปิดเผยศาสตร์ทางจิตวิญญาณไม่แค่ที่กล่าวไว้ในภควัทคีตาและโยคสูตร แต่เป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์และสาวกของพระองค์รู้ด้วยเช่นกัน

เรียนรู้เพิ่มเติม
Kriya Yoga Path Of Meditation Benefits Option 3

ประโยชน์

มีประสบการณ์กับพระเจ้าที่เผยออกมา กับ คุณลักษณะในชีวิตของท่านจากกริยาโยคะ

เรียนรู้เพิ่มเติม
P Ky Convocation Meditation C 1719 Pd 5637

วิธีปฏิบัติ

ฝึกขยายจิตและความเบิกบานอันไร้การเทียบเทียมด้วยการปฏิบัติกริยาโยคศาสตร์

เรียนรู้เพิ่มเติม
Blog Header Hands Petals

บทเรียนในกริยาโยคะ

ศึกษาวิธีสมัครรับบทเรียนกริยาโยคะ ฉบับพิมพ์ครั้งใหม่

เรียนรู้เพิ่มเติม
Guru Disciple Relationship

ความสัมพันธ์ระหว่างคุรุ-ศิษย์

เดินทางจากความมืดสู่แสงสว่างด้วยสัมพันธภาพส่วนตนกับคุรุ

เรียนรู้เพิ่มเติม
Paramahansa Yogananda 1949

การถ่ายทอดทิพยจิต

คุรุที่แท้สามารถถ่ายทอดทิพยประสบการณ์ของท่านให้แก่ศิษย์ผู้พร้อมรับ

เรียนรู้เพิ่มเติม