Back to Schedule
Donate

ด้วยศาสตร์สมาธิพิเศษที่ทั้งโยคี นักปราชญ์แห่งอินเดีย และพระเยซูรู้กันมาตั้งแต่หลายพันปีก่อน ผู้แสวงหาพระเจ้าทุกคนสามารถขยายศักยภาพของจิตให้ถึงขั้นสัพพัญญู เพื่อรับพระปัญญาสากลแห่งพระเจ้าไว้ในตน

ปรมหังสา โยคานันทะ

กริยาโยคศาสตร์ที่มนุษย์ชาติได้รับนี้ ช่วยเราให้วิวัฒน์ไปได้ขณะขวนขวายขึ้นสู่ยุคแห่งความกลมกลืนและความเข้าใจ ราชาโยคศาสตร์อันข้ามกาลเวลาซึ่งได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาในยุคใหม่ ในวิถีกริยาโยคะของท่านปรมหังสา โยคานันทะและสายธรรมของท่าน ได้ส่งผ่านคำสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ให้แก่ประชาชาติทั่วโลก

มุนีผู้หยั่งรู้แห่งอินเดียโบราณเป็นบุคคลแรกที่ค้นพบกริยาโยคศาสตร์ ศาสตร์แห่งมิติวิญญาณที่ถูกลืมอย่างยาวนาน ภควานกฤษณะทรงสอนสิ่งนี้ในภควัทคีตา ปราชญ์ปตัญชลีได้กล่าวถึงในโยคสูตรของท่าน ปรมหังสา โยคานันทะได้กล่าวว่า พระเยซูคริสต์ และสาวกของพระองค์ทั้งนักบุญยอห์น นักบุญเปาโล และท่านอื่นๆ ล้วนรู้วิธีปฏิบัติสมาธินี้ที่มีมาแต่โบราณ

กริยาโยคะสูญหายไปหลายศตวรรษในยุคมืด และได้ถูกนำกลับมาในยุคใหม่โดยมหาวตารบาบาจี ซึ่งลาหิริ มหัสยะ (1828-1895) ศิษย์ของท่านเป็นคนแรกที่สอนศาสตร์นี้อย่างเปิดเผยในยุคของเรา ต่อจากนั้นบาบาจีได้ขอให้สวามีศรียุกเตศวรคีรี (1855-1936) ศิษย์ของลาหิริ มหัสยะฝึกฝนปรมหังสา โยคานันทะ และส่งท่านผู้นี้ไปสู่โลกตะวันตก เพื่อสอนวิธีปฏิบัติในการเปิดเผยตัวตนของวิญญาณ แก่โลก ปรมหังสาจีได้ก่อตั้งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ เมื่อปี ค.ศ. 1920 ก็เพื่อเป้าหมายนี้

แต่เดิมนั้นกริยาโยคะเข้าถึงได้เฉพาะผู้ศรัทธาจำนวนน้อย ที่สละละโลกไปใช้ชีวิตสันโดษอย่างนักบวช แต่ในปัจจุบันมหาบุรุษแห่งอินเดียเหล่านี้ได้ทำให้กริยาโยคศาสตร์โบราณเข้าถึงได้สำหรับผู้แสวงหาที่จริงใจทั่วโลก ผ่านเครื่องมือของท่านปรมหังสา โยคานันทะและองค์กรธรรมที่ท่านได้ก่อตั้ง (เอสอาร์เอส/วายเอสเอส)

ท่านโยคานันทะเขียนไว้ว่า “ก่อนข้าพเจ้าเดินทางมาอเมริกาเมื่อปี 1920 มหาวตารบาบาจีให้พรข้าพเจ้า ท่านกล่าวว่าข้าพเจ้าได้รับเลือกเพื่อพันธกิจศักดิ์สิทธิ์นี้ ‘เจ้าเป็นคนที่เราเลือกให้ไปเผยแผ่สารแห่งกริยาโยคะในโลกตะวันตก นานมาแล้วเราได้พบยุกเตศวรคุรุของเจ้าที่กุมภเมลา เราได้บอกเขาตั้งแต่ตอนนั้นว่าเราจะส่งเจ้าไปให้เขาฝึก’ แล้วบาบาจีก็พยากรณ์ด้วยว่า ‘กริยาโยคะ วิธีการหยั่งรู้พระเจ้าอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นี้จะเผยแผ่ไปทั่วทุกแผ่นดิน ช่วยให้ประชาชาติอยู่กันอย่างกลมกลืน ผ่านการรับรู้เหนือมิติของมนุษย์ได้เห็นพระบิดาผู้ทรงอนันตภาวะด้วยตัวของเขาเอง’”

วิธีปฏิบัติสมาธิของกริยาโยคศาสตร์ ซึ่งเป็นรากฐานของวิถีกริยาโยคะนั้นเป็นศาสตร์โบราณ ทว่าเหมาะอย่างยิ่งกับโลกปัจจุบัน ซึ่งต้องการการสนับสนุน การให้กำลังใจ การแนะนำ ความรักและความเบิกบานแห่งพระเจ้าอันไร้สิ่งใดเสมอเหมือน ซึ่งได้จากการปฏิบัติสมาธิประจำวัน

กริยาโยคะเป็นศาสตร์สากล จากการปฏิบัติสาธนา (วินัยธรรม) แห่งการปฏิบัติสมาธิ และวิธีใช้ชีวิตตามคำสอนของท่านปรมหังสาจีในบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ผู้แสวงธรรมที่จริงใจทุกคนที่สมปรารถนาสามารถมีประสบการณ์ตรงกับพระเจ้า ตามรูปแบบที่ต้องใจเขาหรือเธอมากที่สุด

คำสอน [นี้] เหมาะอย่างยิ่งกับยุคสมัยใหม่ เพราะไม่ได้ขอให้ใครๆ เชื่อในแง่ทฤษฎี แต่จากการปฏิบัติกริยาโยคะด้วยวิธีที่ได้ผ่านการพิสูจน์มาแล้ว เพื่อจะได้หยั่งรู้ด้วยตนเองต่อคำถามที่ถามกันมาตลอดกาล ‘อะไรคือความจริง’—เกี่ยวกับตนเองและพระเจ้า

ปรมหังสา โยคานันทะ