Back to Schedule
Donate

ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงคุ้มครองทุกสถาน...ในชีวิตและความตาย โรคร้าย ทุพภิกขภัย โรคระบาด หรือความยากไร้ ข้าพเจ้าขออยู่กับพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าข้าพเจ้าเป็นวิญญาณอมตะ ไม่กระทบกระเทือนไปกับการเปลี่ยนแปลงจากวัยเยาว์ สู่วัยหนุ่มสาว วัยชรา และความวุ่นวายในโลก

flower

ข้าแต่พระบิดาเจ้า อำนาจอันไร้ขีดจำกัดและอำนาจการบำบัดของพระองค์อยู่ในตัวข้าพเจ้า โปรดสำแดงแสงแห่งพระองค์ในความโง่เขลามืดมนของข้าพเจ้า แสงแห่งการบำบัดนี้อยู่ ณ ที่ใด ที่นั่นย่อมได้รับการคุ้มครอง ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองจึงอยู่ในตัวข้าพเจ้า

flower

ด้วยทิพยสิทธิ์ที่ติดมาแต่กำเนิด ข้าพเจ้าหยั่งรู้ว่าปัญญาและอำนาจทั้งปวงมีอยู่แล้วในวิญญาณของข้าพเจ้า

flower

ข้าแต่พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นที่รัก ขอให้ข้าพเจ้าได้รู้ว่า อำนาจการปกป้องที่มองไม่เห็นของพระองค์รายรอบตัวข้าพเจ้า ทั้งในความสุขและความทุกข์ ทั้งในชีวิตและความตาย

flower

พระเจ้าอยู่ในตัวและรอบตัวข้าพเจ้า ทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงขับไล่ความกลัวที่บดบังแสงนำทางแห่งพระองค์

flower

ข้าพเจ้ารู้ว่าอำนาจของพระเจ้าไร้ขีดจำกัด ในเมื่อพระองค์ทรงสร้างข้าพเจ้าตามฉายาของพระองค์ ข้าพเจ้าจึงมีพลังอำนาจพิชิตอุปสรรคทั้งปวงด้วยเช่นกัน

flower

ข้าพเจ้ามีพลังสร้างสรรค์แห่งบรมวิญญาณ ปัญญาอันไพศาลจะนำทางข้าพเจ้าและแก้ปัญหาทุกอย่าง

flower

ข้าพเจ้าผ่อนคลาย วางภาระใจทั้งปวง ขอให้พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ศานติ และปัญญาอันบริบูรณ์แห่งพระองค์ผ่านตัวข้าพเจ้า