Back to Schedule
Donate

  “การตระหนักรู้ตน คือ การรู้—ทั้งกาย จิต และ วิญญาณ—ว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าผู้ทรงมีอยู่ทุกหนแห่ง...”

  ปรมหังสา โยคานันทะ

  พันธกิจ

  เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ คือ...
  ...การเชื้อเชิญผู้แสวงหาธรรมให้เดินทางไปด้วยกันเพื่อการค้นพบวิญญาณ อันจะทำให้ชีวิตเปลี่ยนไป การเดินทางนี้ได้รวมไว้ซึ่งคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ใน ชุดคำสอน “วิธีใช้ชีวิต” อันได้อธิบายวิธีปฏิบัติสูงสุดเพื่อการตระหนักรู้ว่าแท้จริงแล้วเราเป็นใคร และชี้บอกวิธีที่จะนำศานตินิรันดร์ ความปีตินิรันดร์ และความรักมาสู่ชีวิตของเราและสู่โลก

  flower

  นับแต่ ค.ศ.1920 เป็นต้นมา เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ (เอสอาร์เอฟ) ได้อุทิศตนดำเนินงานด้านวิถีธรรม และมนุษยธรรม ซึ่ง ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ผู้ที่ผู้คนทั่วโลกเลื่อมใสในฐานะบิดาแห่งโยคะของโลกตะวันตก ได้สถาปนาไว้

  เอสอาร์เอฟ เป็นองค์กรศาสนา นานาชาติทั่วโลก มีสำนักงานใหญ่นานาชาติอยู่ที่ลอสแอนเจลีส ตาม เป้าหมายและอุดมการณ์ ที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะกำหนดไว้ สมาคมนี้มุ่งหมาย เสริมสร้างจิตใจของ ความเข้าใจและความปรารถนาดี ในหมู่ผู้คนที่หลากหลาย และศาสนาต่างๆ ในครอบครัวโลกของเรา ตลอดจนช่วยเหลือผู้คนทุกเชื้อชาติและวัฒนธรรมให้หยั่งเห็นและแสดงออกอย่างเต็มที่ในชีวิตของพวกเขา ถึงความงาม ศักดิ์ศรี และทิพยภาวะในวิญญาณมนุษย์

  คำสอน

  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ก่อตั้งเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ เมื่อ ค.ศ.1920 เพื่อเผยแผ่คำสอนกริยาโยคะสากลศาสตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งวิญญาณ ซึ่งก่อเกิดที่อินเดียเมื่อหลายพันปีก่อน คำสอนอันบริบูรณ์ไร้การแบ่งแยกนี้ ได้รวมไว้ซึ่งปรัชญา และ วิธีดำเนินชีวิต เพื่อเข้าถึงความสำเร็จ และความสุขสวัสดีทั้งปวง ตลอดจนวิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อเป้าหมายสูงสุดของชีวิต—การหลอมรวมวิญญาณกับบรมวิญญาณ (พระเจ้า)

  ทุกวันนี้ คำสอนเดียวกันกับเมื่อครั้งที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะยังมีชีวิต หาอ่านได้ในรูปของ บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ชุดศึกษาด้วยตนเอง—ซึ่งผู้คนหลายพันคนทั่วโลกศึกษากัน—ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีทำสมาธิแห่งศาสตร์กริยาโยคะไว้อย่างครบถ้วน รวมถึง แง่มุมอื่นๆ อีกมากมายที่ท่านโยคานันทะได้สอน เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตบนวิถีธรรมอย่างมีดุลยภาพ

  สมาชิกภาพ

  ปัจจุบัน เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ได้ขยายเติบโต มีอาราม และศูนย์ทั่วโลกมากกว่า 600 แห่ง สมาชิกจากกว่า 175 ประเทศ ในประเทศอินเดียและประเทศเพื่อนบ้าน ผลงานของท่านปรมหังสา โยคานันทะ เป็นที่รู้จักกันในนาม สมาคมโยโคทะสัตสังคะ แห่งอินเดีย (วายเอสเอส) ซึ่งมี ศูนย์ สถานเข้าเงียบ และอาศรม มากกว่า 200 แห่ง

  สมาชิกเอสอาร์เอฟทุกคนทั้งหญิงและชายล้วนมีการงานและครอบครัวที่ต้องรับผิดชอบ และเขาเหล่านั้นได้ศึกษาคำสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เพื่อสร้างดุลยภาพระหว่างชีวิตการงานกับการปฏิบัติสมาธิ ในคำสอนของท่านโยคานันทะ พวกเขาได้พบคำแนะนำเกี่ยวกับ ชีวิตสมรสในวิถีธรรม และชีวิตของครอบครัว การสร้างความสำเร็จและความมั่งคั่งในธุรกิจและอาชีพการงาน ทั้งการเกื้อกูลรับใช้ชุมชน ประเทศชาติ และโลกอย่างเต็มกำลัง

  สำนักนักบวชและการนำ

  ตามความประสงค์ของท่านผู้ก่อตั้ง พันธกิจของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ นำทางโดยสำนักนักบวช ซึ่งท่านปรมหังสาได้ก่อตั้งตามสายธรรมโบราณของสวามีแห่งอินเดีย นักบวชทั้งชายและหญิงแห่งเอสอาร์เอฟต้องปฏิญาณตนสละละ และพร้อมรับใช้ รับผิดชอบต่อความต้องการทางธรรมของสมาชิกเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ และกัลยาณมิตรทั่วโลก

  ศรีทยมาตา ศิษย์รุ่นแรกผู้ใกล้ชิดท่านปรมหังสา โยคานันทะขณะท่านยังมีชีวิต เป็นหัวหน้าทางธรรมและประธานเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ/สมาคมโยโคทะสัตสังคะ แห่งอินเดียมาตั้งแต่ปี 1955 จนท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี 2010

  ศรีมฤนลินีมาตา ศิษย์ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ดำรงตำแหน่งนี้ตั้งแต่ปี 2011 จนท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี 2017 หัวหน้าทางธรรมและประธานเอสอาร์เอฟ/วายเอสเอส คนปัจจุบันคือภราดาจิทานันทะ

  งานบริการและกิจกรรม

  ตีพิมพ์ข้อเขียน บทบรรยาย และบันทึกการสนทนาของท่านปรมหังสา โยคานันทะ และศิษย์ในสำนักของท่าน

  ดำเนินการเกี่ยวกับสถานเข้าเงียบ อาราม และศูนย์ปฏิบัติสมาธิ ที่ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพ ทุกชนชั้นสามารถมาประชุมกันด้วยจิตใจของความเป็นชุมชนและกัลยาณมิตร

  วารสารรายไตรมาส เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น อุทิศเพื่อการบำบัด กาย จิต และ วิญญาณ

  ให้การอบรมทางธรรมแก่นักบวชชายหญิงในชุมชนสำนักของเอสอาร์เอฟ

  เดินสายบรรยายธรรมและชั้นเรียนกริยาโยคะตามคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ รวมทั้งจัดสัปดาห์แห่งการประชุมสมาชิกทั่วโลกประจำปี (World Convocation)

  จัดโครงการปฏิบัติสมาธิและการใช้ชีวิตตามวิถีธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน

  ให้คำแนะนำด้านธรรมเป็นรายบุคคล โดย จดหมาย โทรศัพท์ และ พบเป็นการส่วนตัว

  สนับสนุนกิจกรรมการกุศลและสุขภาวะต่างๆ ทั่วโลก

  ให้คำแนะนำการทำงานของการสวดอธิษฐานของสมาชิกทั่วโลก เครือข่ายของกลุ่มและปัจเจกที่อุทิศการสวดอธิษฐานเพื่อผู้ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางกาย จิตใจ หรือความช่วยเหลือทางวิถีธรรม และเพื่อสันติภาพและความกลมกลืนของโลก