Back to Schedule
Donate

บทคัดย่อจากข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ

ที่ผ่านมา ท่านอาจผิดหวังที่การสวดอธิษฐานไม่ได้รับการตอบสนอง แต่อย่าหมดศรัทธา...พระเจ้าไม่ได้เบื้อใบ้ไร้ความรู้สึก พระองค์คือความรัก ถ้าท่านรู้วิธีปฏิบัติสมาธิเพื่อสื่อสารกับพระองค์ พระองค์จะทรงตอบรับการร้องขอด้วยความรักของท่าน

flower

การรู้แน่ชัดว่าจะสวดอธิษฐานอย่างไรและเมื่อไหร่ ตามธรรมชาติความจำเป็นของเรา จะทำให้ความปรารถนานั้นได้ผล เมื่อใช้วิธีที่ถูกต้อง กฎแห่งพระเจ้าก็จะทำงานอย่างถูกต้อง กฎการทำงานอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นี้จะส่งผล

flower

กฎการสวดอธิษฐานข้อแรก คือสวดถึงพระเจ้าขอแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงาม ข้อที่สองคือสวดอธิษฐานให้สำเร็จผลในฐานะบุตรของพระองค์ไม่ใช่ขอทาน “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์ พระองค์คือพระบิดา พระองค์กับข้าพเจ้าเป็นหนึ่งเดียวกัน” เมื่อท่านสวดอธิษฐานด้วยจิตที่ตั้งมั่นอย่างต่อเนื่อง ท่านจะสัมผัสถึงความปีติที่หลั่งล้นอยู่ในใจ อย่าเพิ่งพอใจถ้ายังไม่ได้ความปีตินี้ เพราะพอได้ความสุขสมปรารถนาในหัวใจ ท่านจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรับการสวดอธิษฐานของท่าน แล้วท่านก็อธิษฐานขอจากพระองค์ “ข้าแต่พระบิดาเจ้า ข้าพเจ้าต้องการและอยากจะทำให้สำเร็จ โปรดนำทางและช่วยให้ข้าพเจ้าคิดดี ทำดี นำมาซึ่งความสำเร็จ ข้าพเจ้าจะใช้เหตุผล ตั้งใจทำงาน แต่โปรดนำทางข้าพเจ้าทั้งด้านเหตุผล เจตจำนง และการกระทำถูกต้องที่ข้าพเจ้าพึงกระทำ”

flower

ท่านควรสวดอธิษฐานต่อพระเจ้าอย่างคนคุ้นเคยในฐานะบุตรของพระองค์ ซึ่งท่านเป็นอยู่แล้ว พระเจ้าไม่ขัดข้องถ้าท่านอธิษฐานด้วยอหังการ ในฐานะคนแปลกหน้า และเหมือนขอทาน แต่ท่านจะพบว่าจิตเช่นนั้นจะทำให้ความพยายามมีข้อจำกัด พระเจ้าไม่ประสงค์ให้ท่านเพิกถอนอำนาจเจตจำนงของตนเอง ซึ่งเป็นทิพยสิทธิ์ที่ท่านได้มาแต่กำเนิดในฐานะบุตรของพระองค์

flower

บ่อยครั้งที่เราสวดอธิษฐานด้วยจิตของขอทาน เราเป็นลูกของพระเจ้า ไม่ใช่ขอทาน เราจึงพึงได้รับทิพยมรดก เมื่อเราสถาปนาสัมพันธ์รักระหว่างวิญญาณเรากับพระเจ้า เรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความสำเร็จจากการอธิษฐานอันชอบธรรมด้วยความรักของเรา

flower

การคิดเรียกร้องและกระซิบในใจอย่างไม่หยุดหย่อน กระตือรือร้นแรงกล้า ด้วยความกล้าและศรัทธามั่นคง จนพัฒนาเป็นพลังพลวัตที่จะส่งอิทธิพลต่อพฤติกรรมของจิต จิตใต้สำนึก และอภิจิต ให้อำนาจมนุษย์ได้ประสบสิ่งที่ปรารถนา เสียงกระซิบในจิตต้องไม่ขาดหาย ไม่ระย่อไปกับอุปสรรค แล้วสิ่งที่ปรารถนาก็จะเป็นรูปธรรม