Back to Schedule
Donate

  วิธีปฏิบัติวิถีกริยาโยคะ

  ในโยคสูตรปราชญ์ปตัญชลีได้นิยามโยคะว่าเป็น “การทำให้คลื่นที่แปรเปลี่ยนในจิตอยู่ในสภาพกลางๆ” ซึ่งท่านปรมหังสา โยคานันทะกล่าวว่าสามารถแปลได้ว่า “ยุติการขึ้นๆ ลงๆ ของจิต” พูดอีกอย่างได้ว่า โยคะทำให้เกิดความสงบผ่องใสภายใน จิตนิ่งพอที่จะเห็นอภิจิตสำนึกได้

  ด้วยวิธีปฏิบัติปราณายามะ (การควบคุมพลังชีวิต) ของวิถีกริยาโยคะ โยคีที่กำลังทำสมาธินำจิตและพลังชีวิตสู่ภายใน ทำให้จิตที่ปกติแส่ส่ายออกภายนอกสงบลงได้ วิธีปฏิบัตินี้ทำให้ความวุ่นวายแส่ส่ายได้กลับสู่ความสงบภายใน และสุดท้ายได้ความปีติแห่งวิญญาณ

  เมื่อบูรณาการเข้าด้วยกัน วิธีปฏิบัติปราณายามะเหล่านี้ทำให้ผู้ปฏิบัติได้ประโยชน์สูงสุด เข้าถึงพระเจ้าอันเป็นเป้าหมายของโยคศาสตร์โบราณ

  การบริหารเพิ่มพลัง

  การบริหารเพิ่มพลังเป็นชุดการบริหารร่างกายและจิตใจ พัฒนาโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะเพื่อเตรียมร่างกายสำหรับการปฏิบัติสมาธิ การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอช่วยให้ร่างกายและจิตใจผ่อนคลายและพัฒนาพลวัตเจตจำนง ด้วยการนำลมหายใจ พลังชีวิต และความตั้งใจมั่นมาใช้ประโยชน์ วิธีปฏิบัตินี้ทำให้บุคคลสามารถใช้จิตดูดดึงพลังอย่างมหาศาลเข้าสู่ร่างกาย ชำระและเสริมสร้างร่างกายทุกส่วนอย่างเป็นระบบ การบริหารเพิ่มพลังซึ่งใช้เวลาราวๆ สิบห้านาทีเป็นวิธีทรงประสิทธิภาพสูงสุดในการขจัดความเครียดของร่างกายและประสาทที่ตึงเครียด การบริหารเพิ่มพลังก่อนการปฏิบัติสมาธิช่วยให้เข้าถึงความสงบและภาวะการรู้ได้อย่างดียิ่ง

  ฮอง-ซอวิธีปฏิบัติเพื่อการจดจ่อจิต

  ด้วยการปฏิบัติฮอง-ซอเพื่อการจดจ่อจิต บุคคลได้เรียนรู้ที่จะผันความคิดและพลังจากการซัดส่ายออกภายนอก สามารถมุ่งไปที่เป้าหมายที่จะไปให้ถึงหรือปัญหาที่ต้องการแก้ หรือสามารถหันเหจิตที่จดจ่อนั้นสู่การตระหนักรู้ทิพยจิตภายใน

  วิธีปฏิบัติโอมสมาธิ

  วิธีปฏิบัติโอมสมาธิเป็นวิธีประเสริฐสุดที่ช่วยให้บุคคลสามารถใช้จิตที่จดจ่อค้นพบและพัฒนาทิพยลักษณะในอาตมันแท้ของตน ศาสตร์เก่าแก่นี้สอนวิธีที่จะมีประสบการณ์กับพระเจ้าผู้อยู่ทุกแห่งในฐานะโอม พระวจนะ หรือพระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ในทุกสิ่งสร้างและธำรงสิ่งสร้างทั้งปวง วิธีปฏิบัตินี้ขยายการรับรู้ไปไกลกว่าร่างกายและจิตใจอันจำกัด สู่การตระหนักรู้ถึงความเบิกบานและศักยภาพอันไพศาลของบุคคล

  วิธีปฏิบัติกริยาโยคะ

  กริยาเป็นวิธีปฏิบัติปราณายามะขั้นก้าวหน้าแห่งราชาโยคะ กริยาโยคะให้พลังและความมีชีวิตชีวาแก่กระแสพลังชีวิต (ปราณ) อันซับซ้อนในกระดูกสันหลังและสมอง ผู้มีญาณหยั่งเห็นแห่งอินเดียโบราณ (ฤษี) เห็นสมองกับกระดูกสันหลังว่าเป็นต้นไม้แห่งชีวิต พลังที่ให้ชีวิตแก่ประสาททั้งหลาย ทุกอวัยวะ และเนื้อเยื่อในร่างกายหลั่งไหลจากศูนย์ชีวิตและจิตอันซับซ้อนบนสมองร่วมไขสันหลัง (จักระ) โยคีค้นพบว่าด้วยการผันกระแสชีวิตบนกระดูกสันหลังขึ้นลงอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีปฏิบัติพิเศษแห่งกริยาโยคะ ช่วยเร่งการวิวัฒน์จิต-วิญญาณและการรู้ของบุคคลอย่างมหาศาล การปฏิบัติกริยาโยคะอย่างถูกต้องจะช่วยให้กิจกรรมตามปกติของหัวใจ ปอด และระบบประสาทช้าลงอย่างเป็นธรรมชาติ ช่วยให้กายและจิตสงบอย่างล้ำลึก พ้นจากการรบกวนของความคิด อารมณ์ และประสาทรับรู้ทั้งหลาย และในความสงบผ่องใสนั้นบุคคล เกิดประสบการณ์ศานติอันลึกซึ้ง สามารถปรับวิญญาณของตนเข้ากับพระเจ้า วิธีปฏิบัตินี้สอนแก่ผู้ศึกษาบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพและขอรับกริยาโยคะหลังจากที่ได้ผ่านช่วงการศึกษาและปฏิบัติสามวิธีเบื้องต้นซึ่งสอนโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ ตามรายการข้างต้นที่กล่าวมา

  กริยาโยคะเป็นวิธีเชื่อมโยงกับพระเจ้าได้อย่างประเสริฐสุด ในการแสวงหาพระเจ้า ข้าพเจ้าเดินทางทั่วอินเดีย ฟังปัญญาจากปากของอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่หลายท่าน ข้าพเจ้าจึงรับรองได้ด้วยข้อเท็จจริงว่าคำสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่นนั้นเป็นสัจจะสูงสุด เป็นวิธีปฏิบัติทางวิทยาศาสตร์ที่พระเจ้าและมหาบุรุษทั้งหลายได้มอบให้แก่มนุษยชาติ

  ปรมหังสา โยคานันทะ
  flower

  จะเริ่มต้นอย่างไร

  บทเรียนเอสอาร์เอฟเพื่อศึกษาด้วยตนเอง โดย ปรมหังสา โยคานันทะ

  บรรดาอาจารย์ผู้รู้แจ้งผู้มอบวิถีธรรมนี้ประสงค์จะให้วิธีปฏิบัติอันศักดิ์สิทธิ์นี้ถูกส่งมอบต่อๆ ไปด้วยการปฏิญาณจะรักษาไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น จึงมั่นใจได้ว่าหลักการนี้ที่ยึดถือด้วยความเคารพมานานได้ถ่ายทอดสู่คนรุ่นต่อๆ มาอย่างไม่มีปรับเปลี่ยน ซึ่งช่วยผู้แสวงหาที่จริงใจให้มุ่งปรับปรุงตน และหลีกเลี่ยงความอยากที่จะตั้งตนเป็นครูสอนผู้อื่น

  เพื่อดำเนินตามขนบวิถีธรรมแต่เดิมมา เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ จึงเปิดการสอนวิธีปฏิบัติธรรมที่ก้าวหน้านี้ให้แก่นักเรียน บทเรียนเอสอาร์เอฟ บทเรียนที่ศึกษาด้วยตนเองซึ่งผู้สนใจทุกคนสามารถสมัครได้ นี่เป็นก้าวแรกที่จะได้ศึกษากริยาโยคสมาธิศาสตร์ ซึ่งสอนโดยท่านปรมหังสา โยคานันทะ

  “การช่วยวิญญาณทั้งหลายให้รอดด้วยกริยาโยคะเป็นเป้าหมายเดียวของข้าพเจ้า” ท่านปรมหังสาจีเขียนไว้ในอรรถาธิบายภควัทคีตา: พระเจ้าสนทนากับอรชุน

  ปีแรกที่ศึกษาบทเรียนนี้ที่บ้าน นักเรียนจะได้ศึกษาวิธีปฏิบัติสามวิธีแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งหลักการดำเนินชีวิตบนวิถีธรรมอย่างมีดุลยภาพตามคำสอนของท่านปรมหังสาจี การค่อยๆ ให้ท่านทำความรู้จักนี้มีเป้าหมาย เช่นเดียวกับนักไต่เขาหวังจะไต่เขาหิมาลัย แรกสุดพวกเขาต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและปรับตัวให้ชินกับสภาพแวดล้อม ผู้แสวงหาจึงต้องมีช่วงเวลาที่ต้องปรับนิสัยและความคิด เงื่อนไขของจิตที่ต้องมีความตั้งมั่นและภักดี และฝึกนำพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกาย เมื่อนั้นแล้วโยคีก็พร้อมที่จะไต่ทางหลวงแห่งกระดูกสันหลังแห่งการหยั่งรู้ตน

  หลังจากเตรียมตัวและปฏิบัติราวๆ แปดเดือน นักเรียนมีคุณสมบัติที่จะขอประสิทธิ์ประสาทกริยาโยคะ และสถาปนาความสัมพันธ์คุรุ-ศิษย์อย่างเป็นทางการกับท่านปรมหังสา โยคานันทะ และอาจารย์ผู้รู้แจ้งแห่งสายธรรมนี้ ผู้ที่ไม่เลือกก้าวไปบนวิถีนี้ อาจยังคงศึกษาบทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพต่อไป

  ในที่สุดไม่ว่าท่านตัดสินใจขอรับกริยาโยคะหรือไม่ ทุกคนที่ตั้งใจปฏิบัติจริงจะหยั่งรู้ความจริงนี้ด้วยตนเอง ดังที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะได้ให้ความมั่นใจว่า เป็นไปได้ที่จะไปถึงภาวะทิพยจิตอันประเสริฐด้วยวิธีปฏิบัติเบื้องต้นของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพตามรายการข้างต้น—ทว่ากริยาโยคะเป็นวิธีที่ให้ผลเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด

  เมื่อสมัครรับบทเรียน ท่านจะได้รับคำอธิบายที่เข้าใจง่ายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเหล่านี้ ตามรายละเอียดที่ ท่านปรมหังสา โยคานันทะสอนด้วยตนเองตลอดช่วงหลายๆ ปีที่ท่านสอนศิษย์ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นบุคคล และออนไลน์—รวมทั้งออดิโอและวิดีโอการอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเหล่านี้ ซึ่งสอนโดยศิษย์สายตรงของท่านปรมหังสาจี และนักบวชอาวุโสท่านอื่นๆ แห่งเอสอาร์เอฟ—ที่นักศึกษาบทเรียนเอสอาร์เอฟอาจเข้าถึงได้

  แม้ท่านไม่ได้สมัครรับ บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ท่านสามารถศึกษาการปฏิบัติสมาธิเบื้องต้นผ่านการสอนและการแนะนำการปฏิบัติสมาธิบนเว็บไซต์ของเรา —เครื่องมือที่ท่านอาจใช้ได้ทันที เพื่อเริ่มมีประสบการณ์กับประโยชน์หลายๆ อย่างที่ได้จากการทำสมาธิ

  “ปราณายามะให้ผลเร็วกว่าการอธิษฐานธรรมดา หรือวิธีอื่นๆ ในการผันจิตจากประสาทรับความรู้สึกที่รบกวน ในชีวิตหนึ่งท่านสามารถเข้าถึงจิตแห่งพระเจ้าด้วยวิธีปฏิบัติของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น การทำสมาธิซึ่งเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อนำจิตสู่ภายในได้แล้วเท่านั้น เป็นประสบการณ์ที่จิตเต็มเปี่ยม ทิพยศานติและเบิกบานที่จิตใต้สำนึกของท่านสัมผัสได้ยามหลับ อาจารย์ทั้งหลายจึงสอนว่าด้วยการผันประสาทสัมผัสทั้งห้า รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสด้วยปราณายามะ ท่านสามารถกำหนดจิต ซึ่งมีกำลังหลายพันเท่าได้... เมื่อทำได้อย่างนี้ท่านสามารถปิดความรู้สึกที่มารบกวนทั้งหลาย ได้อยู่ที่แท่นบูชาพระเจ้า”

  ปรมหังสา โยคานันทะ